The End of Great Wall : Fan Shi San

The photos of “Great Wall” were taken during my 4000 miles cycling journey
along the Great Wall of China, from the wall’s west end to the east end.
I followed the wall across the mainland of north China.
For thousands of years the Great Wall sealed China from outside world,
dynasty after dynasty, empire after empire, it is the blood line along which
millions of human skeletons buried without intermission during thousands
years’ struggle.

Individuals’s struggle and defence was effortless against a country’s
progression, the nation’s fate was ordained, instead of praising Yao and
condemning Jie, it would be better to forget them both, and seek Tao of the road.

 

“만리장성” 사진들은 나의 만리장성을 따라 장성의 서쪽 끝에서 동쪽 끝까지 펼쳐진 4000마일 자전거 여행 중 찍혔다. 나는 중국 북부의 본토를 지나 성을 쭉 따라갔다. 수천년동안 왕조를 이어, 제국을 이어 만리장성을  중국을 외부로부터 감싸왔으며 이는 수천년간의 투쟁동안 휴식없이 진행되는 과정에서 묻힌 수백개의 뼈를 따라 내려온 혈통이다. 개인의 투쟁과 방어는 국가의 미래가 달린  진전에 맞대어 수월해보였으며, 요(Yao)를 칭송하고 진(Jie)을  비난하는 대신 양쪽을 다 잊고 도(Tao)를 추구하는 것이 낫다.

 

ภาพถ่ายชุด   “Great Wall” นั้นถูกถ่ายขึ้นระหว่างการเดินทางด้วยการปั่นจักรยานเป็นระยะทางร่วม 4000 ไมล์ รอบกำแพงเมืองจีน ของ Fan Shi San เขาเริ่มเดินทางจากกำแพงด้านทิศตะวันตกไปจนสุดด้านทิศตะวันออก และเดินทางไปตามกำแพงข้ามแผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศจีน  กำแพงเมืองจีนปิดผนึกจีนจากโลกภายนอกมาเป็นระยะเวลาหลายพันปี ราชวงค์แล้วราชวงค์เล่า จักรวรรดิแล้วจักวรรดิเล่า  กำแพงเมืองจีนเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลตามโครงกระดูกมนุยษ์นับล้านที่ถูกฝังไว้ที่นั่น  พวกเขาผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานมิได้หยุดพัก การต่อสู้และการปกป้องของคนเหล่านั้น แท้จริงแล้วเป็นการต่อต้านความเจริญก้าวหน้าประเทศต่างหาก ชะตากรรมของประเทศเคยถูกกำหนดด้วยลัทธิต่างๆ ดังนั้นแทนที่จะยกย่อง Yao และประณาม Jie มันจะดีกว่าหากลืมมันไปซะ แล้วเดินตามเส้นทางของ Tao (ลัทธิเต๋า เชื่อเรื่อง ความว่างเปล่า)

Fan Shi San

I was born in 1983, a small town in the southwest part of China, named
Hejiang in Sichuan province. Luckily, the town along with Yangtze River, a
very beautiful place. Shanghai became my another hometown since I worked
and lived here from 2002 that year I went to my university in the city.
I found my interest on photography after I graduated from the university. I
started to take pictures on topics which I care about and willing to research
on; and after series photos of mine are posted on social media, liked by
publics and reported by several media, I realized I am now a freelancer
photographer.

Now more than photography work, I have shot videos, and also be director of
photography, director for documentaries these two years.

 

나는  1983년 중국 남서부 쓰촨의 허장이라는 작은 마을에서 태어났다. 운좋게도, 양쯔강을 따라있는 굉장히 아름다운 도시이다. 상해는 내가 일하고 2002년부터  그 도시에서 대학을 다니면서 거주하게 되면서 나의 다른 고향이 되었다.

나는 대학을 졸업한 후에 사진에 관심을 갖게 되었다. 그리고 나는 내가 중요시하고 연구하고 싶은 주제를 바탕으로 사진을 찍기 시작했다; 그 후 소셜미디어에 내 사진들이 게시되고 대중들의 애정도 받고 여러 언론사에 보도되면서 나는 내가 비로소  프리랜서 사진작가가 되었다는 것을 깨달았다. 현재는 단순히 사진 작업을 넘어서 비디오도 촬영하고 사진 감독 및 다큐멘터리 감독으로도 2년동안 활동해왔다.

Site Designed & hosted by Wake Up Working